Bajč

Vec: Poďakovanie za zbierku potravín a šatstva

Vážená pani riaditeľka,

Vážené pani zástupkyne,

Ctený kolektív pedagógov,

Milí žiaci a študenti,

S veľkým obdivom, úžasom a vďačnosťou sme najprv prijali informáciu o vašej ochote pomôcť nám, a potom postupne aj vaše dary v podobe potravín, oblečenia, školských pomôcok.

Ďakujem Vám všetkým v mene svojom, Farnosti Bajč , Občianskeho združenia Boyg-Gyotva a najmä v mene chudobných rodín a detí, ktorí môžu mať úžitok s vašej štedrosti a obety.

Obec Bajč a priľahlými časťami (osadami, majermi) Vlkanovo, Chrásť, Kotelnica, Nový diel je postihnutá nespravodlivosťami týkajúcimi sa prerozdelenia prírodného bohatstva a majetku. Máme tu pri 1240 obyvateľoch veľa rodín a spoluobčanov s veľmi nízkymi príjmami, ale je tu aj pracovná a finančná negramotnosť. Vyše 80 detí trpí núdzu, a na niektorých osadách nie je dostatočný prístup k vode. Značná časť dievčat rodí svoje prvé deti pod 15 rokov; tak deti majú deti, bez schopností či možností dostatočne sa postarať o zdravý rast a rozvoj detí. To len na malé dokreslenie stavu núdze, v ktorom prišla veľmi vhod vaša pomoc.

Samozrejme v spolupráci Obce, farnosti a mimovládnych organizácií sa usilujeme o integráciu sociálne slabých a marginalizovaných, o odstraňovanie negramotnosti, či osvojovanie si pracovných návykov, či schopností učiť sa, či ukončovať aspoň základné vzdelanie.

Možno raz budete mať možnosť niektorí zástupcovia pedagogického zboru či študentov prísť do našej obce a skúsiť s nami spôsob života, ktorý tu žijeme.

V Bajči, 7. novembra 2019                                                    ThDr. Ing. Anton Solčiansky, PhD.

Administrátor farnosti a predseda OZ Boyg-Gyotva